Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

Jelen Felhasználási feltételek (továbbiakban. a „Szerződés”) azokra a (i) honlapokra, (ii) szolgáltatásokra, (iii) tartalmakra, (iv) adatbázisokra és (v) információkra (továbbiakban egyetemlegesen: a „Szolgáltatás”) terjed ki, amelyekhez Ön a Saxo Bank portáljának felhasználójaként vagy kérésre nyomtatott formában hozzáfér, beleértve a Saxo Bank A/S által átadott megállapodásokat és szoftvert. A Szolgáltatás körébe tartozó tartalmat és információt a Saxo Bank és független beszállítói (egyetemlegesen. „információ-szolgáltatók”) szolgáltatják. A Szolgáltatást a Saxo Bank az alábbi feltételekkel és kikötésekkel bocsátja rendelkezésre.

Szerződés

A Szolgáltatás igénybevételével Ön igazolja, hogy a jelen szerződés feltételeit önmagára nézve kötelező jelleggel elfogadja. Ennek hiányában a Saxo Banknak nem áll módjában a Szolgáltatáshoz az Ön számára hozzáférést biztosítani, annak igénybevételét Ön köteles haladéktalanul beszüntetni. Ön elfogadja, hogy a Saxo Bank a jelen szerződést bármikor saját kizárólagos hatáskörében az Önnek adott előzetes értesítés nélkül módosíthatja. E módosításokat online tesszük közzé, és azok a közzétételtől fogva hatályosak. A mindenkori feltételekről és kikötésekről szerzett ismereteinek folyamatos fenntartása érdekében tanácsoljuk, hogy a Szerződést rendszeres időközönként tekintse át. A Szolgáltatás folyamatosan igénybevételével Ön elfogadja a jelen Szerződést, és a Szerződés módosított változatának elfogadásával egyenértékű az, ha Ön a Szolgáltatás igénybevételével a Szerződés módosítása után sem hagy fel. Ha Ön a módosítást nem fogadja el, köteles arról a Saxo Bankot az írásban vagy telefonon értesíteni, és a Szolgáltatás igénybevételét beszüntetni.

A szolgáltatás igénybevétele

A jelen Szolgáltatást Önnek személyes, nem kereskedelmi igénybevételre biztosítjuk.

Ha Ön a fent említett Szolgáltatást igénybe veszi, és a Saxo Banktól kapott szoftver használatát megkezdi, azzal egyben igazolja és elfogadja az alábbi feltételeket:

  1. Tilos a Saxo Bank és/vagy a független információ-szolgáltató(k) előzetes írásos engedélye nélkül a Szolgáltatást igénybe venni, tárolni, sokszorosítani, bemutatni, módosítani, értékesíteni, nyilvánosságra hozni, továbbítani és terjeszteni, illetve kereskedelmi úton kiaknázni;
  2. A Saxo Bank és/vagy a független információ-szolgáltató(k) fenntartják a tulajdonukat képző, a Szolgáltatáshoz tartozó vagy azzal kapcsolatos információhoz fűződő mindennemű jogukat, (ide értendő többek között a szellemi tulajdon, például a szabadalom, a védjegy, a szolgáltatási védjegy, a szerzői jog, az adatbázishoz fűződő jog, a topográfiai jog, az ipari minta, a know-how, az üzleti titok, a kereskedelmi név, a logó, a minta, a szimbólum, az embléma, a jelvény, a jelmondat, a rajzolat, a terv és minden egyéb azonosításra alkalmas anyag formára, bejegyzésre, illetve bejegyezhetőségre való tekintet nélkül, továbbá ide tartozik a vonatkozó jogszabályok alapján a szellemi tulajdonhoz fűződő bármely egyéb jog is).
  3. Tilos az információt törvénytelen vagy jogosulatlan célra felhasználni.
  4. A Szolgáltatás igénybevételéhez és értelmezéséhez képzettség és ítélőképesség szükséges, így aki a Szolgáltatást igénybe veszi, minden esetben a saját döntéseire hagyatkozik.
  5. Az Ön ügyfél azonosítójával (vagy „felhasználónevével”) és jelszavával tett nyilatkozatokért és cselekedetekért, illetve mulasztásokért a felelősség Önt terheli. Felhasználónevét és jelszavát köteles biztonságban tartani és az illetéktelen felhasználás és a jogosulatlan kiszolgáltatás ellen védeni. Ön vállalja, hogy a Saxo Bankot haladéktalanul értesíti, amennyiben tudomást szerez arról, vagy úgy véli, hogy a Saxo Bank honlapján tárolt információinak biztonsága sérült, például felhasználónevét, jelszavát vagy bármely egyéb adatát eltulajdonították, vagy illetéktelenül használták fel.
  6. A Szolgáltatás és a szoftver kizárólag tájékoztatási céllal a felhasználó konkrét céljainak, pénzügyi helyzetének illetve lehetőségeinek figyelembe vétele nélkül készült, és a Saxo Bank ezen az alapon semmiféle cselekedet nem igényel. Az anyag nem minősül ajánlásnak, vételi vagy eladási ajánlatnak, nem kér értékpapír, pénzügyi termék vagy instrumentum adásvételére vonatkozó ajánlatot, és nem hív fel adott kereskedési stratégiában való részvételre olyan joghatóságon belül, ahol az ilyen kérés vagy kereskedési stratégia jogellenes. Bizonyos tranzakciók, köztük a komplex pénzügyi instrumentumokban végrehajtott ügyletek jelentős kockázatot hordoznak, és nem minden befektetőnek felelnek meg.
  7. Az a tény, hogy a Saxo Bank a Szolgáltatást az Ön rendelkezésre bocsátotta nem tekinthető adott ügylet megkötésére tett ajánlásnak, sem pedig olyan értelmű nyilatkozatnak, miszerint a honlapos ismertetett termékek közül Önnek bármelyik megfelel. A Szolgáltatáson belül ismertetettek között számos olyan termék van, amelyhez jelentős kockázat kapcsolódik, ezért ügyletet csak akkor tanácsos kötnie, ha ezeket a kockázatokat teljes mértékben érti, és önállóan úgy döntött, hogy az adott ügyletek megfelelnek Önnek. Az e kockázatokról itt közreadott bármiféle értekezés nem tekinthető sem az összes kockázat átfogó feltárásának, sem pedig az értekezésben említett kockázatok teljes körű kifejtésének. Az itt található anyagok egyike sem minősül üzleti, pénzügyi, befektetési, fedezeti, kereskedési, jogi, hatósági, adóügyi vagy számviteli tanácsnak.

Megszűnés

A Saxo Bank a jelen szerződés alapján az (i)-(v) pontokban meghatározott Szolgáltatásokat saját kizárólagos hatáskörében részben vagy egészben indoklás és előzetes értesítés nélkül bármikor módosíthatja, illetve beszüntetheti.

A jótállás elhárítása

A Saxo Bank és az Információ-szolgáltató(k) kifejezetten elhárítanak minden kifejezett vagy vélelmezett jótállást, nem állnak jót többek között a forgalomképességért, az adott rendeltetési célra való alkalmasságért és a nemleges megállapításért sem.

Ugyan a nyújtott Szolgáltatás megbízhatónak vélt forrásból származik, azt a Saxo Bank és/vagy a független Információ-szolgáltató változtatás nélkül nyújtja és annak pontosságáért, helytálló voltáért felelősséget nem vállal. A Szolgáltatás igénybevételével Ön elfogadja, hogy az átadott információ hibái és/vagy hiányosságai alapján a Saxo Bankkal vagy az Információ-szolgáltatókkal szemben igénnyel, követeléssel nem élhet, ellenük pert nem indíthat.

A felelősség korlátozása

A Saxo Bank és egyetlen független Információ-szolgáltató sem tehető felelőssé az olyan közvetett, közvetlen, véletlen, különleges vagy következményi kárért, amely a jelen Szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban merül fel, illetve abból ered, hogy valaki a Szolgáltatást igénybe vette, illetve arra képtelen volt, ide értve többek között az elmaradt hasznot, az igénybevétel elmaradását, az adatvesztést illetve az egyéb nem anyagi jellegű kárt, még akkor is, ha az adott fél az ilyen kár lehetőségéről tájékoztatást kapott.

Vegyes rendelkezések

A Szolgáltatásra és a szoftverre vonatkozó Felhasználási feltételek elfogadásával Ön igazolja, és elfogadja, hogy a Saxo Bank a biztonság érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a telefonon, interneten, például a chat funkció segítségével folytatott beszélgetésekről és a Saxo Bankkal létrejött megbeszélésekről felvételt készítsen.

Emellett Ön elfogadja azt is, hogy a Saxo Bank jogfenntartás alapján jogosult a Szolgáltatásnak a honlapon történő igénybevételét figyelemmel kísérni, és az ebből származó információkat belső üzleti céljaira felhasználni.

A jelen szerződés alapján felmerülő minden követelésre, mint irányadó jog, Dánia joga vonatkozik, a felek e követelésekre nézve a dán bíróságok kizárólagos illetékességét kötik ki.

Free Demo