Disclaimer

Felelősség elhárítása

Ugyan ez a portál a világon mindenhonnan elérhető, az itt található információ a Saxo Bank A/S társasággal kapcsolatos, és nem vonatkozik konkrétan egyik országra sem. Az ügyfelek közvetlenül a Saxo Bank A/S társasággal létesítenek kapcsolatot, vele szerződnek, így rájuk nézve Dánia joga az irányadó.

Ha Önhöz

 • a Saxo Bank A/S;
 • a Saxo Bank A/S bármelyik tulajdonosa, leányvállalata, kapcsolt társasága vagy fiókja; és
 • a Saxo Bank bármely igazgatója, tisztségviselője, munkavállalója vagy képviselője

(egyetemlegesen: a „Saxo Bankcsoport”)

akár a Saxo Bankcsoport, akár harmadik fél valamelyik portálján, marketing anyagban, hírlevélben, egyedi címzésű e-mailben vagy levélben, egyéni megbeszélés révén vagy egyéb írásos vagy szóbeli közlés útján (egyetemlegesen: „Kiadvány”) bármilyen tényt, értékelést, elemzést, előrejelzést, véleményt vagy egyéb információt (egyetemlegesen: „Információ”) juttat el, annak célja kizárólag a tájékoztatás és/vagy a marketing.

Konkrét nyilatkozat hiányában a Saxo Bankcsoport egyetlen Kiadványa sem tekinthető

 • deviza, termék vagy pénzügyi instrumentum adásvételére,
 • befektetés megvalósítására, vagy
 • konkrét kereskedési stratégiában való részvételre

vonatkozó ajánlatnak (illetve ajánlatkérésnek) (egyetemlegesen: „Ajánlat”).

Mindennemű ellenkező értelmű (akár konkrét) nyilatkozat dacára a Saxo Bankcsoport egyetlen Kiadványa sem tekinthető Ajánlatnak olyan joghatóságban, ahol az ilyen Ajánlat törvénytelennek minősül. A Saxo Bankcsoport az ilyen látszólagos ajánlatot nem méltányolja.

Jogi nyilatkozat és garancia tilalma

Ugyan a Saxo Bankcsoport minden erejével arra törekszik, hogy információit megbízható forrásból szerezze be, kiadványait az „adott állapotban” mindennemű (kifejezett vagy burkolt) jogi nyilatkozat és garancia nélkül adja közre, és kiadványainak tökéletlenségéért, pontatlanságáért semmiféle felelősséget nem vállal, ahogy azért sem, ha a kiadvány az átvevőnek nem felel meg vagy számára nem releváns. Konkrétan, a Saxo Bankcsoport elhárítja a felelősséget előfizetőivel, ügyfeleivel, partnereivel, üzletfeleivel és a kiadványai egyéb átvevőivel szemben:

 • a piaci árajánlatok pontosságáért,
 • a piaci árajánlatok átadásának csúszásáért, pontatlanságáért, hibájáért, zavaráért vagy elmaradásáért,
 • és a piaci árajánlatok bármiféle megszakadásáért.

A Saxo Bankcsoport kiadványait a nyilvánosságra hozatalt követően nem frissíti, ezért azok egy bizonyos – másodpercben, percben, napban, hetekben vagy akár hónapokban mérhető – időtartam elteltével a változó körülmények miatt időszerűtlenné, és valószínűleg félrevezetésre alkalmassá válhatnak. A Saxo Bankcsoport adott kiadvány időszerűtlenségére nézve garanciát, felelősséget az átvevővel szemben nem vállal.

Adott kiadvány időszerűtlensége esetén a Saxo Bankcsoport nem köteles:

 • azt frissíteni,
 • arról a kiadvány átvevőit tájékoztatni, illetve
 • bármiféle egyéb lépést megtenni.

Előfordulhat, hogy a kiadvány a szerző személyes véleményét és nem a Saxo Bankcsoport álláspontját tükrözi. A Saxo Bankcsoport fenntartja a jogot arra, hogy a nyilvánosságra hozott kiadványt vagy tájékoztatást előzetes értesítés nélkül bármikor saját hatáskörben visszavonja vagy módosítsa.

Ajánlás tilalma

A Saxo Bankcsoport kiadványaiban nem veszi figyelembe a kiadványt átvevő konkrét befektetési szándékait, különleges befektetési céljait, pénzügyi helyzetét, konkrét igényeit és követelményeit. Ezért ellenkező értelmű konkrét nyilatkozat hiányában a Saxo Bankcsoport összes kiadványa tájékoztató és/vagy marketing célt szolgál:

 • üzleti, pénzügyi, befektetési, fedezeti, jogi, hatósági, adóügyi vagy számviteli tanácsnak nem minősül,
 • javaslatnak vagy kereskedési ötletnek nem tekinthető, illetve
 • nem tartalmaz semmiféle ösztönzést, amely adott lépés megtételére, befektetésre vagy a befektetés megszüntetésére hív fel.

 ((egyetemlegesen: „Ajánlás”).

A Saxo Bankcsoport a vélelmezett Ajánlásra alapozott befektetésből keletkező kárért semmiféle felelősséget nem vállal.

Mindennemű ellenkező (akár konkrétan megfogalmazott) kijelentés ellenére egyetlen Kiadvány (és egyetlen esetleges Ajánlás) sem tekinthető nyilatkozatnak illetve (kifejezett vagy burkolt) jótállásnak arra nézve, hogy a Kiadvány átvevője az abban ismertetett kereskedési stratégiával nyereséges lesz, illetve hogy a Kiadványban ismertetett kereskedési stratégiával nem lesz veszteséges.

A Saxo Bankcsoportot felelősség kizárólag abban az esetben terheli (a „Felelősség korlátozásáról” szóló alábbi rendelkezés szerint), ha az Ajánlás szakmai színvonala nem jó.

Kockázati felhívás

A Saxo Bankcsoport termékeivel és szolgáltatásaival folytatott kereskedés még akkor is lehet veszteséges vagy nyereséges, ha minden az Ajánlás szerint történik. Különösen a tőkeáttételes termékekben, így többek között a devizában, származékos termékekben és árutőzsdei árukban folyó kereskedés lehet kimondottan spekulatív jellegű, és mind a nyereség, mind a veszteség erőteljesen és gyorsan ingadozhat.

A spekuláció nem felel meg minden befektetőnek

Nem minősül, és nem is tekinthető teljes körű tájékoztatásnak, illetve az adott termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos összes kockázat ismertetésének, ha egy kiadvány valamelyik termék vagy szolgáltatás esetleges kockázatairól tesz említést, és a Saxo Bankcsoport kimondottan arra kéri az ilyen kiadvány átvevőjét, hogy amennyiben bármely termékkel vagy szolgáltatással kereskedni kíván, a befektetés vagy az ügyletkötés előtt foglalkoztasson megfelelő pénzügyi tanácsadót, és kérje ki szakvéleményét.

Helyi törvényes korlátozások

A Saxo Bankcsoport kiadványaihoz a világon mindenütt hozzá lehet férni. Ugyanakkor a kiadványokban közreadott információ kizárólag olyan átvevőknek szól, akik a olyan országok lakói, ahol a kiadványok tartalmának felhasználása a vonatkozó törvények és jogszabályok előírásait nem sérti. A Saxo Bankcsoport kiadványaiban szereplő egyetlen termék és szolgáltatás sem érhető el a kiadvány olyan átvevője számára, aki olyan ország lakosa, ahol e termékek és szolgáltatások igénybevétele a vonatkozó törvények és jogszabályok előírásait sérti.

A vonatkozó jogszabályok és előírások betartása Saxo Bankcsoport termékét vagy szolgáltatását kérő átvevő kizárólagos felelőssége.

A honlap használata

A Saxo Bankcsoport honlapjainak használatára a Bankcsoport mindenkor érvényes „Felhasználási feltételei” (lásd www.saxobank.com/terms-of-use) és „Szerzői jogi” rendelkezései (lásd www.saxobank.com/legal/copyright) vonatkoznak azzal, hogy mindkét dokumentum a jelen felelősség-elhárítási nyilatkozat szerves, elválaszthatatlan részét képzi.

A Saxo Bankcsoport semmiféle felelősséget nem vállal azért, ha magán- vagy jogi személynek kára vagy sérülése keletkezik abból, hogy a Saxo Bankcsoport valamelyik honlapjához hozzáfért, vagy ahhoz nem sikerült hozzáférnie. Ez a korlátozás vonatkozik többek között a számítógépes berendezésekben és rendszerekben vírus, rosszindulatú program vagy egyéb ártalmas számítógépes kód által okozott kárra is.

A Saxo Bankcsoport honlapjának tanulmányozása nem minősül ügyfélkapcsolatnak, ezért a Bankcsoportnak a Bankcsoport valamelyik portálját tanulmányozó magán- vagy jogi személlyel szemben semmiféle kötelezettsége, jogi vagy egyéb felelőssége nem keletkezik.

Eltérő fordítás

A Saxo Bankcsoport kiadványait az átvevő kényelmére tekintettel számos nyelven kínálja. Ha az eredeti angol szöveg és annak bármely idegen nyelvű fordítása eltér egymástól, az angol eredetit kell irányadónak tekinteni.

Tanácsoljuk, hogy a kiadvány átvevője csak az angol nyelvű szöveg alapos tanulmányozása után reagáljon a fordításban olvasottakra. 

A Saxo Bankcsoport az eredeti angol nyelvű szöveg hiányos vagy pontatlan idegen nyelvű fordítását nem tekinti magára nézve kötelező érvényűnek, azért az átvevővel szemben felelősséget nem vállal.

Ügyfélkapcsolat

A Saxo Bankcsoporthoz tartozó valamelyik személynél számlanyitást kezdeményez kérelmezőre nézve a vonatkozó üzletszabályzat érvényes. Vélelmezzük, hogy a kérelmező és az ügyfél elolvasta és értelmezte az üzletszabályzatot, és a rá valamint a Saxo Bankcsoporthoz tartozó adott személlyel fennálló kapcsolatára vonatkozó szabályzatokat.

Sem a Saxo Bankcsoport honlapjának tanulmányozása, sem valamely kiadványának átvétele nem minősül ügyfélkapcsolatnak, ezért a Bankcsoportnak ebből adódóan sem magán-, sem jogi személlyel szemben semmiféle kötelezettsége, jogi vagy egyéb felelőssége nem keletkezik.

Harmadik fél szolgáltatásai

A Saxo Bankcsoporthoz nem tartozó magán- és jogi személyek a Bankcsoport honlapjain aktív hivatkozással (link), szalagcímmel (banner) és egyéb módon hirdethetnek. A Saxo Bankcsoport az ilyen harmadik félhez köthető ajánlatért, információért vagy cselekedetért sem jogi sem egyéb felelősséget nem vállal. Ha a Saxo Bankcsoport valamelyik portálját használó személy úgy dönt, hogy válaszol valamelyik hirdetésre, akkor ezzel egyben az ezzel járó kockázatokat is saját maga vállalja.

A felelősség korlátozása

Ha valamely magán- és/vagy jogi személlyel szemben annak kára miatt a Saxo Bankcsoport felelőssége bármely okból felmerül, ide értve többek között azt az esetet is, ha a jelen felelősség elhárítási nyilatkozat valamelyik rendelkezése bármilyen mértékben vagy bármilyen körülmények között érvénytelennek, jogszerűtlennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, akkor a Bankcsoport felelőssége az adott magán- és/vagy jogi személy igazolt közvetlen kárára terjed ki. A közvetlen kár körébe a félreértések elkerülése végett nem tartozik bele sem a véletlen, sem a következményes kár, sem pedig az elvesztegetett lehetőség vagy az elmaradt haszon megtérítése, ahogy a törvényesen megítélt, a névleges, a büntető, a megfosztó kártérítés és a (többek között a jogi) költségek megtérítésére valamint az egyéb közvetett kár után járó kártérítés sem.

Összeférhetetlenség

Az összeférhetetlenség elkerülése érdekében a Saxo Bankcsoport megfelelő üzleti eljárásokat alakított ki, ilyen például a kutatási beszámolók tárgyilagosságáról gondoskodó kutatási és elemzési eljárás. A Saxo Bankcsoport kutatási beszámolóit soha nem szolgáltatja ki az elemzés tárgyát képző személynek, pl. az értékpapír kibocsájtójának vagy másoknak, és azt velük soha nem tárgyalja meg.

A Saxo Bankcsoport rendelkezhet pozícióval a kutatási beszámolókban tárgyalt értékpapírban, devizában vagy egyéb pénzügyi instrumentumban, ilyen pozíciót létesíthet, átadhat vagy elidegeníthet.

A Saxo Bankcsoport elláthatja a tőzsdén nem kereskedett bármely termék vagy szolgáltatás (tehát a deviza, a CFD és hasonló tőzsdén kívüli termékek) árjegyzői feladatait, és így e termékek esetén előfordulhat, hogy az ügyfél által kötött ügyletben az ellenkező oldalon szerepel.

A Saxo Bankcsoport vállalat-finanszírozási tevékenységet nem folytat. A fentiekből adódik, hogy az elemzések kibocsátásáért a Saxo Bankcsoport igazgatói, tisztségviselői, munkavállalói és képviselői, azaz az elemző beszámolók elkészítéséért felelős személyek javadalmazásban nem részesülnek.

A személyes adatok titkos kezelése és felhasználása

Amikor valaki a Saxo Bankcsoporthoz tartozó valamelyik jogi személynél demó vagy éles számla megnyitását kezdeményezi, az adott jogi személy a felhasználó adatait (többek között nevét és címét) ügyviteli, kereskedelmi és/vagy jogi célra elkéri, és tárolja. Továbbá a Saxo Bankcsoport a hitelképesség elbírálásához bizonyos pénzügyi adatokat is bekérhet, és a bejelentkezéshez szükséges információ elküldéséhez elkérheti a felhasználó e-mail címét is. A felhasználó e-mail címét a Saxo Bankcsoport harmadik félnek nem továbbítja, a Bankcsoport valamelyik részlege azonban azt termékeinek és szolgáltatásainak promóciójához felhasználhatja. Az a felhasználó, aki nem szeretne ilyen marketing anyagot kapni, leiratkozhat, kattintson ide.

A Saxo Bankcsoport a jogszabályok előírásai alapján köteles a személyes adatokat bizalmasan kezelni, azokat tovább nem adhatja, érvényes jogalap nélkül nem használhatja fel.

Ez a teljes körű védelem minden személyes adatra kiterjed, azokat a Saxo Bankcsoport harmadik félnek, például közigazgatási vagy bírósági szervnek a vonatkozó törvények szerint kiállított kötelezés ellenében vagy a regisztrált személy előzetes írásos jóváhagyásával szolgáltathatja ki. A regisztrált személy e jóváhagyását bármikor visszavonhatja, annak mértékét bármikor módosíthatja.

A fentiek fenntartása mellett a Saxo Bankcsoport az alábbi információt szolgáltathatja ki:

 • a Saxo Bankcsoport számára ügyviteli feladatokat ellátó társaságoknak az általános ügyféladatokat, például név, cím és egyéni regisztrációs szám;
 • a pénzintézetek számára szakmai titoktartás alapján marketing és tanácsadási céllal a vállalati ügyfelek általános ügyféladatait.

A Személyes adatok feldolgozásáról szóló dán törvény előírása szerint a Saxo Bankcsoport minden ügyfelét megilleti a tájékoztatás arról, hogy a Bankcsoport róla milyen adatot vezet. A Saxo Bankcsoport az ilyen információnak az írásban történő közlése fejében díjat számíthat fel, melynek mértékét a dán Igazságügy Minisztérium határozza meg.

Ha a Saxo Bankcsoport által a regisztrált személyről vezetett adat pontatlannak vagy elavultnak bizonyul, a Bankcsoport azt a regisztrált személy kérelmére haladéktalanul helyesbíti. A regisztrált személy saját belátása szerint az adat helyesbítése érdekében a Saxo Bankcsoportot közvetlenül is megkeresheti. 

Kérdéseit és észrevételeit továbbíthatja a Saxo Bank Csoporthoz, ehhez látogassa meg Lépjen velünk kapcsolatba oldalt.

Felügyelet

A Saxo Bankcsoport a dán bankfelügyelet (dánul: „Finanstilsynet”) felügyelete alá tartozik, és a Pénzügyi vállalkozások jó üzleti gyakorlatát szabályzó dán végrehajtási utasítás hatálya alatt áll.

Jogvita

A jelen felelősség elhárítási nyilatkozat és a nyilatkozat alapján felmerülő, illetve vele kapcsolatos minden jogvita rendezésére a Dániában, Koppenhágában működő Lyngby körzeti bíróság az illetékes, amely kizárólag a dán jog alapján dönt, így e bíróság jogosult dönteni a jogszerűség, érvényesség, kötelező érvény (például átvétel) és a végrehajthatóság vitatott eseteiről is. Ugyanakkor a Saxo Bankcsoport fenntartja a jogát arra, hogy a jogi eljárást a belátása szerint megfelelő helyen indítsa, így többek között akár ott, ahol az eszközök az alperes birtokában vannak.

Free Demo